Goshenite (Beryl) Gemstones

Goshenite
Goshenite

GOS111
GOS111
4.70 ct.
13.9x9.2mm Oval Cut
Extremely Light
Moderately Strong Greenish Blue
Loupe Clean
[N] Not enhanced.
~
Goshenite Beryl Display Only (sold)